• Cel działalności oświatowej XII Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie:

    Organem prowadzącym jest miasto stołeczne Warszawa, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.

    Dyrektorem szkoły jest Pani Elżbieta Wysmołek.

    Celem liceum jest:

    1. Kształcenie i wychowanie młodzieży oraz przygotowanie jej do nauki w szkołach wyższych oraz do życia we współczesnym świecie,
    2. Zapewnienie uczniom niezbędnych warunków do wspomagania rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, duchowego i fizycznego,
    3. Wyposażenie uczniów w kompetencje umożliwiające im prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie i w świecie, w tym:
    1. Rozwijanie u uczniów poczucia odpowiedzialności, poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego i naukowego,
    2. Podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
    3. Kształcenie i wychowanie w duchu tolerancji, humanizmu, patriotyzmu,
    4. Przekazywanie wiedzy o społeczeństwie, o problemach społecznych, ekonomicznych kraju i świata, o kulturze i o środowisku naturalnym,
    5. Przekazywanie wiedzy o problemach i zagrożeniach cywilizacyjnych we współczesnym świecie i kształcenie umiejętności rozwiązywania tych problemów i przeciwdziałania zagrożeniom,

    4. Zapewnienie uczniom i nauczycielom w szkole poczucia bezpieczeństwa w sferze fizycznej, psychicznej i emocjonalnej,

    5. Kultywowanie tradycji szkolnych, w szczególności związanych z pielęgnowaniem wartości i zasad, jakie głosił patron liceum,

    6. Ukształtowanie absolwenta, jako młodego Polaka i Europejczyka XXI wieku.

    Krótko o szkole:

    XII Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie istnieje od 1990 roku i znajduje się w zabytkowej kamienicy niedaleko ronda ONZ.

    Szkoła gwarantuje najwyższą jakość usług edukacyjnych, co potwierdzają przyznany szkole certyfikat „Zadowolony Konsument”, a także Srebrna Tarcza Perspektyw. Szkoła pielęgnuje tradycje sienkiewiczowskie: ślubowanie klas pierwszych w Woli Okrzejskiej, udział w ogólnopolskich zlotach sienkiewiczowskich, Święto Szkoły, imieniny patrona liceum. Realizuje wiele krajowych i zagranicznych projektów edukacyjno-wychowawczych oraz bierze udział w działaniach o charakterze charytatywno-humanitarnym.

    Oferta edukacyjna szkoły:

    Szkoła prowadzi następujące oddziały klas z rozszerzeniami:

    1. Matematyka, fizyka, informatyka
    2. Geografia, matematyka, j. angielski
    3. Biologia, chemia, matematyka
    4. J. polski, historia, WOS

    We wszystkich klasach podstawowym językiem obcym jest język angielski i drugi do wyboru spośród: j. francuski, j. hiszpański, j. niemiecki, 
    j. rosyjski, j. włoski.

  • Kontakt

   • XII Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie
   • ul. Sienna 53 00-820 Warszawa Poland
   • (22) 620 82 60, (22) 620 47 74
   • (22) 620 47 74
   • XIILOimHSienkiewicza
 • Tłumacz Polskiego Języka Migowego on-line